Žádost o rozvod

Nejjednodušší forma rozvodu je na základě vzájemné dohody partnerů a podle nového občanského zákoníku se v takovém případě jedná o nesporný rozvod. Pro jeho výkon musí být dodrženy následující podmínky: manželství trvá alespoň jeden rok, manželé spolu minimálně šest měsíců nežijí a musí dojít k soudní úpravě poměrů k nezletilým dětem, tj. péče a výživné včetně úpravy majetkových poměrů pro dobu po rozvodu.

 

Mezi dokumenty, které je nutné soudu doručit v případě nesporného rozvodu, patří:

  • Návrh na rozvod manželství.
  • Smlouva manželů (s úředně ověřenými podpisy) o úpravě vzájemných majetkových vztahů na dobu rozvodu, práva a povinnosti společného bydlení a také případná vyživovací povinnost.

Zahájení soudního řízení o rozvodu musí předcházet soudní rozhodnutí o dohodě o úpravě poměrů nezletilých dětí pro porozvodovou dobu. V praxi lze podat oba návrhy současně, nicméně soud první rozhodne o dětech, a až teprve poté o rozvodu manželství. Žádost je nutné vybavit kolkem ve výši 2 000 korun, v opačném případě soud vyzve žadatele k jeho zaplacení.

V případě, že není možné podat návrh na rozvod na základě dohody manželů, jedná se o rozvod sporný, který je časově náročnější. Princip spočívá v tom, že jeden z manželů podá návrh na rozvod a druhý je v pozici toho, kdo s ním nesouhlasí a návrhu odporuje. Soud v takovém případě zkoumá příčiny rozpadu manželství s označením viníka manželského rozvratu a svolává jednání.

V návrhu na rozvod v případě sporného rozvodu je nutné uvést:

  • Označení účastníků (kdo rozvod navrhuje a kdo mu odporuje).
  • Popis příčin rozvratu manželství a uvedení důvodů, pro které je manželství neudržitelné.
  • Podrobný popis celé situace s patřičným odůvodněním.
  • Návrh soudu rozvést manželství.

V neposlední řadě nezapomeňte, že žádost o rozvod se podává na okresním soudu podle posledního společného bydliště manželů.

 

Autor příspěvku: admin