Souhlas rodičů s operací dítěte

Podle zákona o zdravotních službách je při poskytování zdravotních služeb nezletilé osoby nutné zjistit její názor na záměr poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, pokud to odpovídá jeho rozumové vyspělosti. Posouzení toho, zde je pacient vzhledem ke svému věku dostatečně vyspělý k danému rozhodnutí, přísluší ošetřujícímu lékaři. Souhlas nezletilého nebrání nicméně tomu, aby zdravotnický personál podal zákonnému zástupci nezletilého informaci o jeho zdravotním stavu nebo poskytnuté lékařské péči.

V případě malého dítěte, u kterého výše uvedené nelze předpokládat, je zapotřebí k poskytnutí zdravotnické služby nutný souhlas zákonného zástupce, který má dítě v péči. Zákonný zástupce stačí pouze jeden (oproti dřívějšímu stavu, kdy bylo zapotřebí souhlasu obou zákonných zástupců, v čehož důsledku vznikaly často absurdní situace), ze strany lékařů není předpokládáno aktivní pátrání po názoru druhého rodiče. Pokud ovšem dojde k situaci, kdy druhý zákonný zástupce projeví nesouhlas s plánovaným zdravotnickým výkonem, lékař je povinen zdravotní výkon odložit.

Z administrativního hlediska si pak lékař vyžádá od nesouhlasícího rodiče negativní revers a naopak souhlasící rodič musí podat u soudu návrh na stavení kolizního opatrovníka pro vyřešení sporu mezi rodiči. Toto ovšem neplatí pro situace, kdy je nutné dítěti poskytnout neodkladnou nebo akutní péči, resp. v případě kdy není možné získat souhlas zákonného zástupce bez zbytečného odkladu. V takové situaci totiž o poskytnutí lékařské péče rozhoduje vždy zdravotnický personál.

Autor příspěvku: admin