Úroky z prodlení u dlužného výživného

Často se stává, že samoživitelky dlouho čekají na výživné, které jim bývalý partner dluží. V tomto případě je možné požadovat po rodiči, který neposílá výživné včas, zaplacení úroku z prodlení. V minulosti sice Nejvyšší soud rozhodl, že od roku 2014 nemohou být společně s dlužným výživným vymáhány také úroky z…

Zbavení rodičovských práv

Oba rodiče jsou pro dítě velmi důležití. Musí se starat o jeho zdraví, citový i rozumový rozvoj, výchovu, vzdělání a udržovat s ním osobní styk. Tyto povinnosti vznikají narozením a končí nabytím plné svéprávnosti dítěte. Možná se vám zdá, že Váš bývalý partner zmíněné povinnosti neplní, nebo dítě dokonce ohrožuje,…

Samoživitelka a daňová sleva na dítě

Pravidla pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti, neboli slevy na dani na dítě: - Slevu na dani je možné uplatnit na každé vyživované dítě, žijící s rodičem ve společně hospodařící domácnosti. - Z pohledu zákona je za vyživované dítě pokládáno nezletilé dítě nebo dítě zletilé, které se připravuje studiem na…

Jak je to se střídavou péčí?

Střídavá péče - co to je? Střídavá péče je jedna z porozvodových forem péče o dítě, která vychází z předpokladu, že je pro dítě žádoucí, aby se s oběma svými rodiči stýkalo stejnou mírou. Podle nálezu Ústavního soudu z roku 2014 by střídavá péče měla být dokonce prioritním řešením, ovšem…

Pobírání rodičovského příspěvku při práci na hlavní pracovní poměr

Jste na rodičovské dovolené, pobíráte rodičovský příspěvek a přemýšlíte nad tím, že byste se vrátili do práce dřív? Je toto možné, resp. přijdete o rodičovský příspěvek nebo ne? Úvodem je nutné odlišit rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory a případný přivýdělek (ať formou hlavního…

Jak na změnu trvalého bydliště

Čeká Vás změna trvalého bydliště? Tady návod, jak na to: V první řadě je nutné zajít na obecní úřad (úřad městské části) v místě vašeho nového trvalého pobytu, kde vyplníte a podepíšete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. S tímto podáním souvisí i zaplacení poplatku ve výši 50 korun, dětí do 15…

Přivýdělek na mateřské dovolené

Pokud si chce maminka samoživitelka přivydělat během mateřské dovolené, je to možné, ale za určitých podmínek. Pokud samoživitelka pobírá peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) a nechce přijít o pobírání této dávky, tak nesmí vykonávat práci, ze kterém jí dávka náleží. Jinými slovy není možné vykonávat stejnou práci, za které se…

Jak se proplácí nemocenská?

Proplácení nemocenské samoživitelky se liší podle toho, zda je člověk v režimu zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné. Pokud jste zaměstnanec, platí tato pravidla: - za první tři dny nemoci nedostanete nic zaplaceno (s výjimkou karantény) - nemocný dostává náhradu mzdy zaplacenou až od 4. pracovního dne neschopnosti, a to…

Výživné a úhrada některých nákladů neprovdané matce

Často se mluví o výživném pro děti, menší pozornost je ale věnována možnostem výživného přímo pro svobodnou (slovy zákona neprovdanou) matku. Ustanovení § 920 nového občanského zákoníku pamatuje na svobodné matky a dává jim rovnou dvě možnosti na ekonomické přilepšení v jejich situaci. Obě možnosti si níže podrobněji popíšeme. Výživné…

Na co má svobodná matka nárok

Svobodné maminky, resp. samoživitelky mají – při splnění zákonem stanovených podmínek – nárok na různé příspěvky a dávky, které spadají buď pod státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi nebo nemocenské pojištění, případně je k vyplacení určitých peněžních podpor povinen ze zákona otec dítěte. Některé dávky souvisí obecně s rodičovstvím…

Přivýdělek na rodičovské

Pokud jste maminka na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si k tomu dle platných zákonů přivydělávat bez omezení. A to i tehdy, pokud jste na rodičovské dovolené poskytnuté zaměstnavatelem. Pro to, abyste o nárok na rodičovský příspěvek nepřišla, je potřeba dodržet pravidlo, kterým je zabezpečení osobní, celodenní a…

Příspěvek na bydlení

Některé samoživitelky s náročnou finanční situací ne zcela zvládají hradit náklady spojené s bydlením. V takovém případě se nabízí pomoc od státu ve formě příspěvku na bydlení. Jaké jsou podmínky pro jeho udělení, jaká je jeho výše a kde o něj případně žádat? Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální…

Dlužné výživné – bezplatná právní pomoc

Jste v situaci, kdy vám ex partner dluží na výživném, platí ho nepravidelně nebo méně, než jste si dohodli nebo bylo určené soudem? Potřebujete situaci řešit, ale nevíte, co s tím? Nabízíme bezplatnou právní pomoc se získáním výživného! Více informací na http://bpa-ak.cz/sluzby/rodinne-pravo/vyzivne/ nebo na e-mailu vyzivne@bpa-ak.cz. V České republice odborníci…

Podpora v nezaměstnanosti

Každému z nás se může dočasně stát, že přijde nečekaně o práci, nebo zaměstnání nemůže přes veškerou snahu najít. V takovém případě připadá v úvahu přihlásit se na Úřad práce se žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Kdo má na ni nárok, jaké podmínky musí splnit a kolik peněz na jak…

Neplacené výživné – exekuční návrh

V případě, že jste svobodná matka a otec vašeho dítěte neplní svou vyživovací povinnost, je možné výživné vymáhat nejen prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí, ale i s pomocí soudního exekutora. A jak v takovém případě postupovat? 1. Musíte mít exekuční titul, tedy nějakou listinu, na základě které lze vykonat exekuci, není-li…

Mimořádná okamžitá pomoc

Každá samoživitelka se může ocitnout v takové neočekávané životní situaci, že bude potřebovat mimořádnou okamžitou pomoc. Jedná o jednorázovou finanční pomoc ze strany státu, aby člověk překonal nenadálou finanční krizi, kterou je potřeba řešit či odvrátit hned, bezprostředně. Jde o jednu ze tří dávek „pomoci v hmotné nouzi“ (podrobněji ZDE).…

Souhlas rodičů s operací dítěte

Podle zákona o zdravotních službách je při poskytování zdravotních služeb nezletilé osoby nutné zjistit její názor na záměr poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, pokud to odpovídá jeho rozumové vyspělosti. Posouzení toho, zde je pacient vzhledem ke svému věku dostatečně vyspělý k danému rozhodnutí, přísluší ošetřujícímu lékaři. Žádný právní předpis nestanovuje výčet,…

Ošetřovné

Každá samoživitelka se může ocitnout v situaci, kdy musí dlouhodobě pečovat o člena rodiny (doma, nikoliv v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení), a v takovém případě jí náleží ze strany státu finanční pomoc, známá pod názvem ošetřovné. Krátkodobé ošetřovné Na krátkodobé ošetřovné dítěte máte nárok po dobu 16 dní (pokud…

Pomoc v hmotné nouzi

Za hmotnou nouzi je z hlediska zákona považován stav, kdy svobodná matka nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami tak, aby byly uspokojeny základní životní potřeby. Mezi dávky v rámci hmotné nouze patří příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná…

Žádost o rozvod

Nejjednodušší forma rozvodu manželství je na základě vzájemné dohody partnerů a podle nového občanského zákoníku se v takovém případě jedná o nesporný rozvod. Pro jeho výkon musí být dodrženy všechny následující podmínky: - manželství trvá alespoň jeden rok - manželé spolu minimálně šest měsíců nežijí - dohodli se na úpravě…