Přivýdělek na rodičovské

Pokud jste maminka na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si k tomu dle platných zákonů přivydělávat bez omezení. A to i tehdy, pokud jste na rodičovské dovolené poskytnuté zaměstnavatelem. Pro to, abyste o nárok na rodičovský příspěvek nepřišla, je potřeba dodržet pravidlo, kterým je zabezpečení osobní, celodenní a řádné péče o dítě. Srozumitelněji řečeno za celodenní a řádnou péči o děti se považuje i situace, pokud vaše dítě (je-li mladší 2 let) navštěvuje jesle, mateřskou školku nebo dětskou skupinu v rozsahu maximálně 46 hodin v měsíci. Pokud je vaše dítě starší 2 let, tak se docházka do zmíněných zařízení nesleduje vůbec a pracovat můžete bez jakéhokoliv omezení s tím, že rodičovský příspěvek vám bude nadále vyplácen. Co vše se ještě považuje za zabezpečení celodenní péče, najdete přímo v článku Rodičovský příspěvek.

Přestože zaměstnání na hlavní pracovní poměr během pobírání rodičovského příspěvku není vyloučeno, pro přivýdělek v této době existují dvě vhodné formy, a to dohoda o provedení práce a dohoda o provedení činnosti. Pokud váháte, která je pro vás výhodnější, zde uvádíme základní pravidla pro každou z nich.

Dohoda o provedení práce je limitována maximálním počtem 300 hodin za rok s každým jednotlivým zaměstnavatelem. Musí být uzavřena písemně a výpovědní lhůta je 15 dní – zaměstnavatel k tomu nemusí udávat důvod. Pokud se ale obě strany dohodnou, může být vypovězena v podstatě okamžitě nebo ke konkrétnímu termínu. Pro zrušení se vyžaduje písemná forma.
Pokud si dohodou o provedení práce nevyděláváte více než 10 tisíc korun hrubého, neplatí se z vydělané částky zdravotní ani sociální pojištění. Příjmy od jednotlivých zaměstnavatelů, máte-li dohod více, se přitom nesčítají. Sčítají se jen tehdy, máte-li od 1 zaměstnavatele více dohod. Zdravotní pojištění je ale povinné… Pokud jste na rodičovské dovolené, resp. pobíráte rodičovský příspěvek, hradí za vás zdravotní pojištění stát (stejná situace platí i pro mateřskou dovolenou, resp. pobírání peněžité pomoci v mateřství).
Pokud byste byla v situaci, kdy za vás stát zdravotní pojištění neplatí a neodvádí ho ani zaměstnavatel (tedy jste si vydělala méně než 10 tisíc), máte povinnost se do osmi dní nahlásit zdravotní pojišťovně jakožto plátce pojistného jako „osoba bez zdanitelných příjmů“. Týká se to měsíců, kdy toto trvalo celý měsíc. Vyplníte formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce a v oddíle 4. Kategorie pojištěnce označíte křížkem Plátcem pojistného je pojištěnec – OBZP (jde o ukázku u Všeobecné zdravotní pojišťovny). Nezapomeňte to udělat, protože za nesplnění hrozí pokuta až 10 tisíc korun – pojišťovna ji může udělit i po několika letech. Také by vám vzniklo penále na nezaplaceném pojistném. Pokud tato situace skončí, musíte vyřazení z této kategorie provést sama a stejným formulářem, akorát v oddíle 4. Kategorie pojištěnce zaškrtne, zda bude nadále hradit pojistné zaměstnavatel nebo stát. Pro rok 2018 je minimální částka pro zdravotní pojištění 1 647 korun a zaplacené musí být vždy nejpozději do osmého dne následujícího měsíce.

A jak je to se zdaněním?
1) Pokud váš výdělek u jednoho zaměstnavatele nepřesahuje 10 tisíc korun, máte na výběr:
V prvním případě u zaměstnavatele nepodepisujete prohlášení k dani a zaměstnavatel strhne z vašeho příjmu srážkovou daň ve výši 15 %.
Pokud prohlášení k dani u zaměstnavatele podepíšete, bude z vašeho příjmu stržena 15%ní záloha na daň z příjmu a odečtou se všechny daňové slevy, na které máte nárok (například daňová sleva na vyživované dítě, sleva za umístění v předškolním zařízení a podobně), což se promítne v ročním zúčtování daní.
2) Pokud je váš příjem vyšší než deset tisíc korun, bude vám 15%ní záloha na daň stržena automaticky, daň bude již počítána ze superhrubé mzdy, tj. mzdy zvýšené o zdravotní a sociální pojištění, které za vás platí zaměstnavatel.
Při práci na tuto dohodu nesmíte podle zákoníku práce odpracovat více než 12 hodin během 24 hodin.

DOBRÁ ZPRÁVA PRO TĚHOTNÉ:
Od 1. února 2018 má zaměstnankyně nárok na nemocenskou nebo peněžitou pomoc v mateřství i tehdy, pokud na nemocenskou nebo mateřskou nastoupí v kalendářním měsíci, v němž není účastna pojištění (tedy vydělala méně než 10 tisíc korun). Ale jenom v případě, že před touto událostí byla účastna na pojištění při zaměstnání na základě DPP alespoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou nebo nemocenskou.

Vzor dohody o provedení práce v roce 2019 

Pro dohodu o pracovní činnosti platí, že u jednoho zaměstnavatele nesmíte pracovat více než 20 hodin týdně. V podstatě jde tedy o poloviční pracovní úvazek. Dodržení stanovené pracovní doby je posuzováno za celou dobu platnosti dohody, nejdéle však za 52 týdnů. Je nutné jí uzavřít písemně, výpovědní lhůta je stejná jako u dohody o provedení práce, tedy 15 dní, a pro zrušení se vyžaduje písemná forma. Může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou a lze v ní sjednat i způsob zrušení, jinak platí, že se ruší dohodou obou stran ke konkrétnímu dni, pokud tedy nedochází k jednostranné výpovědi nebo okamžitému zrušení z důvodů, které zákoník práce pro okamžité zrušení pracovního poměru umožňuje.

V dohodě nesmí chybět:
– sjednaný druh práce
– rozsah pracovní doby (pokud byste byla v pracovní neschopnosti, zaměstnavatel by musel prvních 14 dní platit náhradu odměny)
– doba, na jakou bude smlouva uzavřena

Může být sjednáno, respektive co je pro vás vítané:
– právo na dovolenou a její výměry (nárokovatelná není)
– odměna za práci
– místo výkonu práce
– způsob zrušení dohody.

Tento typ dohody se používá většinou tehdy, pokud zaměstnavatel potřebuje někoho zaměstnat na kratší úvazek, ale na pravidelnou činnost. Na jednorázovou činnost se více hodí dohoda o provedení práce.
Výdělek se vám započte do důchodu.Pokud je váš výdělek nižší než 2 500 korun, zdravotní pojištění z něho není odváděno. V opačném případě je nutné zdravotní pojištění odvést jako u běžného pracovního poměru. Všechna zaměstnání malého rozsahu u jednoho zaměstnavatele se pro tyto účely se sčítají. Sociální pojištění se hradí v případě výdělku vyššího 2 500 korun. A pro zdanění platí, že pokud nepodepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak u výdělku nižšího 2 500 korun odvádíte srážkovou daň ve výši 15 % (stejné jako u DPP s výdělkem nižším než 10 000 korun). Pokud prohlášení podepíšete, příjem je zdaněn 15 % srážkovou daní a režim je stejný jako u běžného pracovního poměru. I v tomto případě platí, že nevznikne-li zaměstnavateli povinnost hradit za vás zdravotní pojištění a nikdo – ani stát – ho za vás již nehradí, musíte se na pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Vzor dohody o pracovní činnosti v roce 2019

Alternativou k výše uvedeným formám je samozřejmě možnost podnikat jako osoba samostatně výdělečně činné, kde z pohledu placení zdravotního a sociálního pojištění se jedná o vedlejší činnost.

Možnost přivýdělku můžete řešit i s Klubem svobodných matek. Zřídili jsme například e-shop, kde prodáváme výrobky svobodných maminek, které si tak přilepšují do rodinného rozpočtu. Chcete-li spolupracovat, ozvěte se nám.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady