Změna příjmení dítěte

Pokud uvažujete o změně příjmení dítěte, zde pár rad. Změnit příjmení jde dvěma způsoby:

Otec se změnou příjmení SOUHLASÍ
V případě, že se změnou otec dítěte souhlasí, jedná se o jednoduchý administrativní úkon na matrice ve správním obvodu, kde je žadatel hlášen k trvalému pobytu. (V případě nezletilého dítěte jde o jeho trvalý pobyt). O jednoduchý úkon jde v případě, že měníte příjmení dítěte na své příjmení, to jen pro pořádek… Nemůžete jen tak žádat změnu na nahodilé příjmení, například na příjmení svého nového přítele a podobně. V takovém případě vás matrikářka nejspíše poučí, že byste si svého partnera pro tyto účely měla vzít za manžela a pak jsou dvě cesty:
a) on může požádat o osvojení dítěte své manželky (se souhlasem biologického otce) – tím pak dítě vždy automaticky získává příjmení po osvojiteli
b) změna příjmení na nové příjmení matky, tedy podle nového manžela, ale bez osvojení (opět se souhlasem biologického otce)

Pro žádost o změnu příjmení neexistuje předepsaný formulář. Můžete ji sepsat sama s tím, že musí obsahovat některé povinné údaje, případně použít vzor – některé obecní úřady zveřejňují na webu vlastní vzory, například jeden VZOR ŽÁDOSTI ZDE. Souhlas biologického otce musí být písemný. VZOR SOUHLASU ZDE.

Co musí být uvedeno v žádosti o povolení změny jména nebo příjmení :
a) jméno a příjmení (popřípadě rodné příjmení)
b) datum a místo narození
c) datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele (došlo-li k němu),
d) rodné číslo,
e) místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte,
f) jméno nebo příjmení, které si žadatel zvolil,
g) jméno a příjmení (popřípadě rodné příjmení) a datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména, nebo příjmení i na tyto fyzické osoby,
f) údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte,
g) odůvodnění.

Jaké přílohy doložíte:
a) u nezletilého – písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
Otec buď podepíše souhlas přímo na matrice, případně vám jej dá s úředně ověřeným podpisem.
b) rodný list žadatele, respektive nezletilého dítěte
c) u dospělých osob, pokud se jich týká – oddací list, případně u rozvedených pak pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, u ovdovělých úmrtní list manžela
d) doklad o místu trvalého pobytu na území České republiky,
e) doklad o státním občanství
f) souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména či příjmení

Seznam obecních úřadů, pod kterými matriční úřad funguje, najdete podle kraje a okresu na tomto odkazu ZDE. Úřad má na vyřízení základní lhůtu 30 dnů. Proti případnému zamítnutí se lze odvolat do 15 dnů. V případě schválení žádosti musíte zažádat o vydání nových dokladů, pokud je dítě má: občanský průkaz, cestovní pas, kartička pojištěnce a podobně. Matrika vám vydá nový rodný list pro dítě.

Poplatky jsou ve dvou výších:
Platí se 100 korun, pokud se žádá například o povolení příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného. Dále při změně na dřívější příjmení, nebo v případech svěřené do péče poručníka nebo pěstouna. V ostatních případech je vyšší sazba 1 000 korun. Případy, kdy je žadatel osvobozen od poplatku, se dětí netýkají, ale uvedeme je: změna příjmení po rozvodu manželství nebo v případě osoby, která změnila pohlaví. Je dobré ještě vědět, že za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek za všechny. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá také jen jeden poplatek.

Otec se změnou příjmení NESOUHLASÍ
Pokud otec nesouhlasí, souhlas lze nahradit rozhodnutím soudu, který bude váš návrh pečlivě zvažovat. Na úkon změny příjmení nahlíží z toho úhlu pohledu, jestli je v souladu se zájmy dítěte či nikoliv. Pokud by změna příjmení byla v rozporu s potřebami a zájmy dítěte, tak ji soud nepovolí. Soudní souhlas je získáván pouze v případě, že je shledána existence vážného důvodu, proč tak učinit. Stejně tak v případě, kdy je příjmení hanlivé nebo směšné. Žalobou o nahrazení souhlasu druhého rodiče rozhodnutím soudu by se matka domáhala toho, aby soud udělil matce nezletilého dítěte souhlas, aby za otce nezletilého podala žádost o změnu příjemní nezletilého na jí označené nové příjmení. Taková žaloba je osvobozena od soudního poplatku. Zde najdete VZOR ŽALOBY. Ale pokud otec dítěte například platí řádně výživné a je s dítětem v kontaktu, ve valné většině soud žádost o změnu příjmení dítěte zamítá. Pokud ale otec výživné nehradí, o dítě několik let nejeví zájem, pak možná řešíte u soudu přímo návrh na zbavení rodičovské odpovědnosti otce. Až bude rozhodnutí soudu pravomocné, bude pak použitelné i pro tuto situaci – souhlas otce nebudete potřebovat. Vyživovací povinnost mu ale zůstane.

Jiné případy:
Případy, kdy souhlas otce není vyžadován, vyjmenovává zákon o matrikách následně:
– otec zemřel – k žádosti stačí přiložit úmrtní list
– otec byl zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo byl výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven, popřípadě byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost k právním úkonům byla omezena
– není známo místo trvalého pobytu otce.

Vzor žádosti o změnu příjmení dítěte ZDE.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady