Manuál samoživitelky

Zaměstnavatel ruší živnost, na co máte nárok?
Zaměstnavatel ruší živnost, na co máte nárok?

V současné době, kdy na každého z nás určitým způsobem dopadá epidemie koronaviru, se může bohužel stát, že Váš zaměstnavatel zruší svou živnost a začne propouštět své zaměstnance. V této složité situaci, která je obzvlášť pro samoživitele velmi komplikovaná, je dobré vědět, na co má člověk nárok.  …

Pomoc samoživitelkám v období epidemie
Pomoc samoživitelkám v období epidemie

Epidemie koronaviru zasáhla určitým způsobem do života snad každého člověka. Pro samoživitele, kteří jsou dlouhodobě jednou ze skupin nejvíce ohrožených chudobou, je tato situace ještě mnohem složitější. Musí sami zajistit obživu svých dětí, a to mnohdy bez jakékoliv pomoci od druhého rodiče. Připravili jsme proto…

Exekuce a insolvence v době pandemie
Exekuce a insolvence v době pandemie

V těchto dnech tíží mnoho lidí, kteří na sebe mají exekuce či jsou v insolvenci otázka, jak tuto obtížnou situaci budou řešit, pokud ztratí svá zaměstnání. Z tohoto důvodu již vláda schválila změnu insolvenčního zákona, exekučního řádu a zákona o ochraně spotřebitele, přičemž tyto zákony byly předloženy ke…

Co může zaměstnavatel udělat, když pro zaměstnance nemá dost práce
Co může zaměstnavatel udělat, když pro zaměstnance nemá dost práce

Mnoho samoživitelek aktuálně řeší situaci, kdy se v důsledku pandemie jejich zaměstnavatel sice neruší, ale nemá pro zaměstnance žádné pracovní úkoly, a tak jim chce nařídit dovolenou, snížit mzdu apod. V tomto článku se zaměříme na jednotlivé případy, které mohou v této souvislosti nastat a objasníme si, zda…

Oddlužení
Oddlužení

V těchto dnech, kdy se spousta lidí dostala do neřešitelných finančních problémů, kdy nejsou schopni hradit své závazky vůči svým věřitelům, se v rámci naší poradny opětovně začaly objevovat dotazy na téma oddlužení, jako jediné možné cesty ven z této situace a šance na nový začátek. V návaznosti na…

Úroky z prodlení u dlužného výživného
Úroky z prodlení u dlužného výživného

Často se stává, že samoživitelky dlouho čekají na výživné, které jim bývalý partner dluží. V tomto případě je možné požadovat po rodiči, který neposílá výživné včas, zaplacení úroku z prodlení. V minulosti sice Nejvyšší soud rozhodl, že od roku 2014 nemohou být společně s dlužným…

Zbavení rodičovských práv
Zbavení rodičovských práv

Oba rodiče jsou pro dítě velmi důležití. Musí se starat o jeho zdraví, citový i rozumový rozvoj, výchovu, vzdělání a udržovat s ním osobní styk. Tyto povinnosti vznikají narozením a končí nabytím plné svéprávnosti dítěte. Možná se vám zdá, že Váš bývalý partner zmíněné povinnosti…

Samoživitelka a daňová sleva na dítě
Samoživitelka a daňová sleva na dítě

Pravidla pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti, neboli slevy na dani na dítě: – Slevu na dani je možné uplatnit na každé vyživované dítě, žijící s rodičem ve společně hospodařící domácnosti. – Z pohledu zákona je za vyživované dítě pokládáno nezletilé dítě nebo dítě zletilé,…

Jak je to se střídavou péčí?
Jak je to se střídavou péčí?

Střídavá péče – co to je? Střídavá péče je jedna z porozvodových forem péče o dítě, která vychází z předpokladu, že je pro dítě žádoucí, aby se s oběma svými rodiči stýkalo stejnou mírou. Podle nálezu Ústavního soudu z roku 2014 by střídavá péče měla…

Pobírání rodičovského příspěvku při práci na hlavní pracovní poměr
Pobírání rodičovského příspěvku při práci na hlavní pracovní poměr

Jste na rodičovské dovolené, pobíráte rodičovský příspěvek a přemýšlíte nad tím, že byste se vrátili do práce dřív? Je toto možné, resp. přijdete o rodičovský příspěvek nebo ne? Úvodem je nutné odlišit rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory a…

Jak na změnu trvalého bydliště
Jak na změnu trvalého bydliště

Čeká Vás změna trvalého bydliště? Tady návod, jak na to: V první řadě je nutné zajít na obecní úřad (úřad městské části) v místě vašeho nového trvalého pobytu, kde vyplníte a podepíšete Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. S tímto podáním souvisí i zaplacení poplatku ve výši…

Přivýdělek na mateřské dovolené
Přivýdělek na mateřské dovolené

Pokud si chce maminka samoživitelka přivydělat během mateřské dovolené, je to možné, ale za určitých podmínek. Pokud samoživitelka pobírá peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) a nechce přijít o pobírání této dávky, tak nesmí vykonávat práci, ze kterém jí dávka náleží. Jinými slovy není možné vykonávat…

Jak se proplácí nemocenská?
Jak se proplácí nemocenská?

Proplácení nemocenské samoživitelky se liší podle toho, zda je člověk v režimu zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné. Pokud jste zaměstnanec, platí tato pravidla: – za první tři dny nemoci nedostanete nic zaplaceno (s výjimkou karantény) – nemocný dostává náhradu mzdy zaplacenou až od 4.…

Výživné a úhrada některých nákladů neprovdané matce
Výživné a úhrada některých nákladů neprovdané matce

Často se mluví o výživném pro děti, menší pozornost je ale věnována možnostem výživného přímo pro svobodnou (slovy zákona neprovdanou) matku. Ustanovení § 920 nového občanského zákoníku pamatuje na svobodné matky a dává jim rovnou dvě možnosti na ekonomické přilepšení v jejich situaci. Obě možnosti…

Na co má svobodná matka nárok
Na co má svobodná matka nárok

Svobodné maminky, resp. samoživitelky mají – při splnění zákonem stanovených podmínek – nárok na různé příspěvky a dávky, které spadají buď pod státní sociální podporu, pomoc v hmotné nouzi nebo nemocenské pojištění, případně je k vyplacení určitých peněžních podpor povinen ze zákona otec dítěte. Některé…

Přivýdělek na rodičovské
Přivýdělek na rodičovské

Pokud jste maminka na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si k tomu dle platných zákonů přivydělávat bez omezení. A to i tehdy, pokud jste na rodičovské dovolené poskytnuté zaměstnavatelem. Pro to, abyste o nárok na rodičovský příspěvek nepřišla, je potřeba dodržet pravidlo, kterým…

Příspěvek na bydlení
Příspěvek na bydlení

Některé samoživitelky s náročnou finanční situací ne zcela zvládají hradit náklady spojené s bydlením. V takovém případě se nabízí pomoc od státu ve formě příspěvku na bydlení. Jaké jsou podmínky pro jeho udělení, jaká je jeho výše a kde o něj případně žádat? Příspěvek na…

Dlužné výživné – bezplatná právní pomoc
Dlužné výživné – bezplatná právní pomoc

Jste v situaci, kdy vám ex partner dluží na výživném, platí ho nepravidelně nebo méně, než jste si dohodli nebo bylo určené soudem? Potřebujete situaci řešit, ale nevíte, co s tím? Nabízíme bezplatnou právní pomoc se získáním výživného! Více informací na http://bpa-ak.cz/sluzby/rodinne-pravo/vyzivne/ nebo na e-mailu…

Podpora v nezaměstnanosti
Podpora v nezaměstnanosti

Každému z nás se může dočasně stát, že přijde nečekaně o práci, nebo zaměstnání nemůže přes veškerou snahu najít. V takovém případě připadá v úvahu přihlásit se na Úřad práce se žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Kdo má na ni nárok, jaké podmínky musí splnit…

Neplacené výživné – exekuční návrh
Neplacené výživné – exekuční návrh

V případě, že jste svobodná matka a otec vašeho dítěte neplní svou vyživovací povinnost, je možné výživné vymáhat nejen prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí, ale i s pomocí soudního exekutora. A jak v takovém případě postupovat? 1. Musíte mít exekuční titul, tedy nějakou listinu, na základě…

Mimořádná okamžitá pomoc
Mimořádná okamžitá pomoc

Každá samoživitelka se může ocitnout v takové neočekávané životní situaci, že bude potřebovat mimořádnou okamžitou pomoc. Jedná o jednorázovou finanční pomoc ze strany státu, aby člověk překonal nenadálou finanční krizi, kterou je potřeba řešit či odvrátit hned, bezprostředně. Jde o jednu ze tří dávek „pomoci…

Souhlas rodičů s operací dítěte
Souhlas rodičů s operací dítěte

Podle zákona o zdravotních službách je při poskytování zdravotních služeb nezletilé osoby nutné zjistit její názor na záměr poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, pokud to odpovídá jeho rozumové vyspělosti. Posouzení toho, zde je pacient vzhledem ke svému věku dostatečně vyspělý k danému rozhodnutí, přísluší ošetřujícímu lékaři.…

Ošetřovné
Ošetřovné

Každá samoživitelka se může ocitnout v situaci, kdy musí dlouhodobě pečovat o člena rodiny (doma, nikoliv v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení), a v takovém případě jí náleží ze strany státu finanční pomoc, známá pod názvem ošetřovné. Krátkodobé ošetřovné Na krátkodobé ošetřovné dítěte máte nárok…

Pomoc v hmotné nouzi
Pomoc v hmotné nouzi

Za hmotnou nouzi je z hlediska zákona považován stav, kdy svobodná matka nemá dostatečné příjmy a její sociální a majetkové poměry jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami tak, aby byly uspokojeny základní životní potřeby. Mezi dávky v rámci hmotné nouze patří příspěvek na živobytí,…

Žádost o rozvod
Žádost o rozvod

Nejjednodušší forma rozvodu manželství je na základě vzájemné dohody partnerů a podle nového občanského zákoníku se v takovém případě jedná o nesporný rozvod. Pro jeho výkon musí být dodrženy všechny následující podmínky: – manželství trvá alespoň jeden rok – manželé spolu minimálně šest měsíců nežijí…

Návrh na svěření dítěte do péče
Návrh na svěření dítěte do péče

Soud může svěřit dítě do péče jednoho rodiče, do střídavé péče nebo do společné péče. Matky většinou žádají o svěření od své výlučné péče, naopak nejméně častou je společná péče. Pokud potřebujete sepsat návrh na svěření dítěte do vaší péče, tak je nutné vědět následující:…

Přídavek na dítě
Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní a dlouhodobou dávkou, kterou stát poskytuje rodinám s dětmi, aby jim pomohl pokrýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Pokud přemýšlíte, jestli požádat o přídavek na dítě, tak vězte, že má na něj nárok nezaopatřené dítě v tom…

Střídavá péče
Střídavá péče

Střídavá péče je možná většinou na základě dohody obou rodičů, kdy jsou smírčí cestou dohodnuty nejen finanční nároky, ale především četnost, s jakou se budou oba rodiče ve výchově střídat. V praxi to bývá jeden až dva týdny, u starších dětí ale třeba i po…

Žádost o zvýšení výživného
Žádost o zvýšení výživného

Ne všechny samoživitelky mají povědomí o tom, že původně stanovené výživné není povinně stálé pro celé určené období, ale že je možné za jistých okolností požádat o jeho zvýšení. Obecně změnu či zvýšení výživného na dítě je možné žádost vždy, pokud dojde ke změně poměrů…

Jak vypočítat alimenty – výživné
Jak vypočítat alimenty – výživné

Oficiální závazná tabulka pro stanovení alimentů neboli výživného nebyla nikdy uzákoněna. Definitivní rozhodnutí o výši alimentů tak přísluší soudu, který při určení výše výživného vychází ze všech informací, které se vztahují ke konkrétnímu případu. V justičním zákulisí již dříve zaznělo, že soudci nejsou počtáři, z…

Změna příjmení dítěte
Změna příjmení dítěte

Pokud uvažujete o změně příjmení dítěte, zde pár rad. Změnit příjmení jde dvěma způsoby: Otec se změnou příjmení SOUHLASÍ V případě, že se změnou otec dítěte souhlasí, jedná se o jednoduchý administrativní úkon na matrice ve správním obvodu, kde je žadatel hlášen k trvalému pobytu.…

Pro a proti zapsání otce dítěte do rodného listu
Pro a proti zapsání otce dítěte do rodného listu

Některé svobodné matky řeší u narození dítěte, zda biologického otce zapsat do rodného listu nebo nikoliv. Často při tomto rozhodování hrají roli emoce, tak pojďme se pokusit o pragmatický žebříček pro a proti, které ze zapsání otce do rodného listu vyplývají: Výhody a nevýhody ZAPSÁNÍ…

Trestní oznámení pro neplacení alimentů
Trestní oznámení pro neplacení alimentů

V případě, že soud rozhodl o placení výživného Vašeho partnera pro Vaše dítě, máte na něj nárok a jako samoživitelka s omezenými finančními zdroji dvakrát. Jak se zachovat, pokud alimenty nedostáváte a v lepším případě to zůstává jenom u planých slibů, v horším případě s…

Upravený pracovní úvazek po návratu z rodičovské
Upravený pracovní úvazek po návratu z rodičovské

Chcete se po skončení rodičovské dovolené vrátit do práce, ale na zkrácený úvazek, abyste se mohla jako svobodná matka starat o svoje dítě? Vězte, že podle zákoníku práce na to máte nárok. Konkrétně § 241 uvádí, že pokud jako zaměstnanec pečujete o dítě mladší 15…

Zbavení rodičovských práv
Zbavení rodičovských práv

Nejedna samoživitelka matka řeší z nejrůznějších důvodů situaci, kdy chce nebo je nucena přistoupit k návrhu na zbavení otce dítěte rodičovské odpovědnosti, chybně často označovaného jako „zbavení rodičovských práv“. Pozor, že toto je možné, ovšem jenom ze závažných důvodů, které negativně ovlivňují nebo přímo ohrožují…

Určení otcovství
Určení otcovství

Některé samoživitelky se mohou setkat s problémem určení otcovství. Určení otcovství je proveditelné dvěma způsoby. V prvním jednodušším případě rodiče dítěte podepíší souhlasné prohlášení na matrice nebo před soudem o tom, kdo je otcem dítěte. Pokud není možné dosáhnout shody, je otcovství určené soudem na…

Adresář – krizová centra, poradny
Adresář – krizová centra, poradny

Centrum krizové intervence PL Bohnice Ústavní 91, Praha, 181 02 Služby poskytované Psychiatrickou léčebnou v Praze -Bohnicích, poskytující akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v situaci psychické krize. Centrum je dostupné nepřetržitě, bez objednání, jeho součástí je linka důvěry. telefon: +420 284 016 666 telefon 2:…

Mateřská dovolená
Mateřská dovolená

Samoživitelky mají pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství (laicky „mateřské“) stejná pravidla jako všichni rodiče. Na delší mateřskou dovolenou jako samoživitelka zapomeňte, to je vzpomínka na dávnou minulost, která už ale dnes neplatí. Nárok – už od roku 2008 – nemají ani nezaměstnané ženy (nejsou-li…

Životní minimum
Životní minimum

Životní minimum je částka, obecně uznávaná jako minimum finančních prostředků pro to, aby svobodná matka zajistila výživu a dalších základní potřeby pro sebe a své dítě (děti). A jak se počítá? V podstatě záleží, kolik máte nezaopatřených dětí a v jakém věku. Konkrétní příklady domácností:…

Bydlení v azylovém domě
Bydlení v azylovém domě

Matka samoživitelka se v rámci svého života může ocitnout v situaci, kdy má problém s bydlením. Pokud nepřipadají v úvahu varianty jako ubytovna nebo bydlení u příbuzných či známých, zbývá často jako jediná alternativa azylový dům. Jak v takovém případě postupovat? V první řadě je…

Rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je spolu s pohřebným jedinou dávkou státní sociální podpory, která se poskytuje rodičům bez ohledu na příjem. Jde o dávku opakovanou, vyplácenou Úřadem práce měsíčně. Máte na ni nárok nejdéle do 4 let věku dítěte (v případě zdravotně postiženého dítěte až do 7 let),…

Porodné
Porodné

Jste těhotná svobodná matka a přemýšlíte, jestli můžete počítat s porodným? Předně pozor na to, že porodné není vypláceno plošně jako dříve, ale je míněné jako sociální dávka pro ty s nejnižšími příjmy, kterým tak stát jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo…