Návrh na svěření dítěte do péče

Soud může svěřit dítě do péče jednoho rodiče, do střídavé péče nebo do společné péče. Matky většinou žádají o svěření od své výlučné péče, naopak nejméně častou je společná péče. Pokud potřebujete sepsat návrh na svěření dítěte do vaší péče, tak je nutné vědět následující:
• Návrh musíte adresovat soudu podle místa bydliště vašeho nezletilého dítěte.
• Návrh musí obsahovat základní údaje (jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště) o vás, otce dítěte a vašeho dítěte.
• Do návrhu je vhodné uvést informace o zaměstnavatelích a příjmech obou rodičů, jejich majetkových poměrech, případných vyživovacích povinnostech, apod. Důvodem je, že v rámci řízení se rozhoduje nejen o osobě, které má být dítě svěřeno do péče, ale i o výživném pro dítě.
• Součástí návrhu musí být žádost o svěření dítěte do vaší péče s uvedením důvodu (jaké jsou podle vás důvody, například nevyhovující bytové podmínky či osobní poměry druhého rodiče, apod.)
• Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče bere ohled na zájmy dítěte, zároveň bere v úvahu, který z rodičů byl dosud zodpovědný a dbal o výchovu dítěte.
• Případnou součinnost vám můžou dát i sociální pracovnice oddělení péče o děti v místě trvalého bydliště vašeho dítěte.

Návrh žádosti o svěření do péče ZDE.

Soud může rozhodnout i tak, že schválí dohodu rodičů, pokud není zřejmé, že dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti není v souladu se zájmem dítěte.

Co vše soud posuzuje?

Soud bere v úvahu nejen vztah dítěte ke každému z rodičů, ale i k dalším osobám v jeho životě. Na prvním místě je zájem dítěte, ne rodičů. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména:
– na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů
– na citovou orientaci dítěte
– zázemí dítěte
– na výchovné schopnosti každého z rodičů
– na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít
– na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám.

Soud vezme vždy v úvahu i:
– který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, a zároveň
– u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.

Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na:

– právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi
– na právo druhého rodiče (kterému dítě nebude svěřeno) na pravidelnou informaci o dítěti
Z tohoto pohledu tedy soud bere zřetel také k tomu, jak jsou rodiče schopni dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem.

Součástí rozhodnutí o svěření do péče je také stanovení vyživovací povinnosti.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady