Neplacené výživné – exekuční návrh

V případě, že jste svobodná matka a otec vašeho dítěte neplní svou vyživovací povinnost, je možné výživné vymáhat nejen prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí, ale i s pomocí soudního exekutora. A jak v takovém případě postupovat?

1. Musíte mít exekuční titul, tedy nějakou listinu, na základě které lze vykonat exekuci, není-li dobrovolně placeno. Tím se ve vašem případě myslí nejčastěji soudní rozhodnutí o výši výživného, které má být placeno. Pokud jste si stanovili výživné notářským zápisem se souhlasem k vykonatelnosti, pak je to také dostačující listina.

2. Vyberte si exekutorský úřad, který oslovíte s řešením svého problému.
Opravdu si můžete vybrat libovolného exekutora dle své úvahy, nemusí sídlit v místě vašeho trvalého pobytu.
Seznam soudních exekutorů naleznete ZDE.

3. Exekutor vám pomůže připravit Návrh na nařízení exekuce – z vaší strany je nutné poskytnout informace o výši dlužné částky. Návrh na nařízení exekuce je následně postoupen příslušnému soudu.

4. Exekuční soud vydá usnesení o nařízení exekuce a deleguje konkrétního soudního exekutora k výkonu rozhodnutí, který může konat, jmenovitě vydávat exekuční příkazy. To jsou v podstatě jednotlivá rozhodnutí exekutora o tom, jakým způsobem může být exekuce provedena:
– srážkami ze mzdy a jiných příjmů
– pozastavením řidičského oprávnění
– přikázáním pohledávky (zejména z bankovního účtu)
Netýká se penzijního pojištění, pokud vše ostatní pro pokrytí dluhu postačuje.

Může dojít i k exekuci do mínusu účtu, pokud je zřízen kontokorentní účet.
– prodejem movitých
– prodej nemovitých věcí (nejprve těch, které nepoužívá k bydlení, pokud to bude postačovat)
– postižením závodu
– zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech, správou nemovité věci a podobně.

Exekutor může zvolit jeden způsob, podle postupu daného exekučním řádem, ale i klidně všechny. Záleží, jak vysoká je pohledávka. Může zpeněžit, tedy prodat, i takové věci jako ochranné známky. Proti exekučnímu příkazu se dlužník nemůže odvolat. Nabývá tedy právní moci ihned po doručení. Ale má ještě možnost se provedení exekuce vyhnout tím, že do 30 dnů od výzvy exekutora svůj dluh dobrovolně splatí. Zvlášť bude dlužník platit ještě náklady exekuce.

Základní pravidlo je s podáním návrhu neotálet. Čím vyšší dluh bude, tím delší dobu a obtížněji bude vymáhán. A především, vy žádné poplatky platit nebudete, protože náklady exekuce jdou k úhradě dlužníka! Výživné je pokládáno za přednostní pohledávku, tzn. je upřednostňována například před nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění nebo na daních. Díky zapojení exekutora do celého procesu dlužník nadále nebude posílat alimenty vám, nýbrž na účet soudního exekutora, který je vám následně předá. A pokud dlužník opětovně „zapomene” splátku poslat, může exekutor zvážit další postih jeho majetku. Celý proces trvá do okamžiku, než návrh na exekuci odvoláte nebo než skončí vyživovací povinnost dlužníka.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady