Pro a proti zapsání otce dítěte do rodného listu

Některé svobodné matky řeší u narození dítěte, zda biologického otce zapsat do rodného listu nebo nikoliv. Často při tomto rozhodování hrají roli emoce, tak pojďme se pokusit o pragmatický žebříček pro a proti, které ze zapsání otce do rodného listu vyplývají:

Výhody a nevýhody ZAPSÁNÍ otce do rodného listu:

Nevýhody (z pohledu matky, případně dítěte)
– Otec bude mít k dítěti práva dle zákona (zejména práva, která jsou obsahem rodičovské odpovědnosti jako například styk s dítěte, rozhodování o výběru školy atd.).
– Bude mít nárok podat si kdykoli v budoucnu návrhy na svěření do péče, například střídavé.
– Matka musí dítěti umožnit právo dítěte na druhého rodiče (a další příbuzné).
– K osvojení dítěte manželem matky bude nutný souhlas biologického otce.
– Ke změně příjmení dítěte bude nutný souhlas biologického otce (nebo rozhodnutí soudu).
– Vzájemná vyživovací povinnost, tedy dítě v budoucnu bude mít vyživovací povinnost k otci.
– V případě některých dávek a příspěvků od státu bude příjem otce zohledňován společně s tím vaším (společně posuzovaná osoba).
– Návrhy na úpravu styku s dítětem mohou podávat i další příbuzní, například prarodiče.

Výhody pro dítě a matku
– Nárok maminky a dítěte na výživné.
– Budoucí nárok dítěte na případné dědictví po otci.
– V případě úmrtí otce může dítěti vzniknout nárok na sirotčí důchod.
– Dítě bude mít možnost širšího kontaktu s rodinou otce (například babička s dědou), pokud to uznáte vy nebo aspoň dítě za vhodné.
– Těhotná žena má od „pravděpodobného otce“ nárok také na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a mateřství, a nárok na výživné na sebe do 2 let věku dítěte.
– Otec bude mít k dítěti povinnosti dle zákona.
– Můžete se domluvit na čerpání „otcovské“.
Je třeba zdůraznit, že právo otce a dítěte na kontakt nelze nijak omezit z důvodu, že otec neplatí výživné – tímto argumentovat nemůžete. Už proto, že i dítě má právo na kontakt s rodičem, a to bez ohledu na jeho majetkovou a sociální situaci – pokud tato situace nijak potomka neohrožuje na zdraví a životě, tj. například pokud je otec narkoman v nepřetržitých stavech, které mohou dítě ohrozit, nebo má nakažlivou nemoc atd.

Výhody a nevýhody NEZAPSÁNÍ do rodného listu:

Nevýhody
– Matce nevznikne nárok na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a mateřství, a nárok na výživné na sebe do 2 let věku dítěte
– Otec nebude mít k dítěti žádná práva, ale také žádné povinnosti;
– Nemožnost nárokovat finanční příspěvky (výživné) od otce dítěte ani od dalších příbuzných (prarodičů);
– Nižší šance získat dávku hmotné nouze (je nutné stanovisko OSPOD)
– Dítě nebude mít právo znát zdravotní anamnézu z otcovy strany, nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace. Nulové informace o rodinné anamnéze (prarodiče atd.)
– Dítě nebude mít nárok na případné dědictví po otci.
– V případě úmrtí otce nebude mít dítě nárok na sirotčí důchod.
– Otec nebude mít k dítěti žádné povinnosti dle zákona.
– Nemůžete se domluvit na čerpání „otcovské“ a dalších příspěvcích, které mohou rodiče kombinovat (PPM pro muže).

Výhody
– Nebudete mít informační povinnost vůči otci a on nebude mít právo zasahovat do jakéhokoliv rodičovského rozhodování ve věcech dítěte (volba příjmení, volba bydliště, volba školy a povolání, správa jmění dítěte atd.)
– Nebude mít právo na styk s dítětem
– Nehrozí společná ani střídavá péče (pokud jí neshledáváte ve vašich podmínkách jako pozitivum) , stanovená soudem – otec, ani další příbuzní, nemůže podávat návrhy na úpravy poměrů k nezletilému dítěti.
– V případě zapsání nového partnera do rodného listu dítěte (nebo změny příjmení) není zapotřebí souhlas biologického otce.
– K osvojení dítěte manželem matky nebude nutný souhlas biologického otce.
– Dítě nebude mít v budoucnu vyživovací povinnost k otci, ale jen k matce (a případně k osvojiteli).
***
Mějte na paměti, že ví-li otec o vašem těhotenství, může žádat dodatečně o určení otcovství.
Co ale žádat nemůže, je to, abyste šla na potrat.

Co nastane, když nezapíšete biologického otce do rodného listu?
Je třeba zmínit, že v rodném listě dítěte by měl být zapsán jeho biologický otec, ale pokud o svém otcovství například od vás úmyslně vůbec neví a vy máte partnera, který bude brát dítě za své, nikdo zkoumat skutečné otcovství nebude: jelikož není nikdo, kdo by věc rozporoval a případně podal žalobu na určení otcovství (viz samostatný článek ZDE). V rodném listě tak může být někdo, kdo vůbec není otcem dítěte. Celý život dítěte bude platit to, co stojí v rodném listě.

I když biologického, ani žádného jiného, otce do rodného listu zapsat nechcete, neznamená to automaticky, že tam nikdy už žádný nebude:
– Pokud ví o tom, že je pravděpodobným otcem vámi očekávaného potomka, a chce být v rodném listu, může podat žalobu na určení otcovství. Podmínkou je okolnost, že nedošlo k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů dítěte. Mohou nastat dvě situace:

a) Otce do RL nezapíšete a budete doufat, že nepodá žalobu k soudu, přestože má právo být uveden v rodném listě jako otec dítěte. Pak zůstane „po vašem“. I to má ale háček: Jenže podání žaloby na určení otcovství není – na rozdíl od žaloby na popření otcovství – omezeno žádnou lhůtou. Žalobu na určení otcovství tedy může otec (i matka) podat kdykoliv. Ale nejen oni – může ji podat po letech i samo dítě.
b) Otce do RL nezapíšete, ale on podá v zákonné lhůtě žalobu na určení otcovství. Za podání žaloby na určení otcovství se neplatí žádný soudní poplatek, ale pokud prohrajete, budete muset zaplatit veškeré náklady, které v průběhu řízení vznikly státu (znalecké posudky, testy DNA) a případně i náklady za právní zastoupení, náklady cestovného k soudu žalobce a podobné.

Řízení o určení otcovství je spojeno ze zákona s řízením o výchově a výživě nezletilého dítěte. Pokud soud určí otcovství, zároveň upravuje výchovu a výživu nezletilého dítěte, jak je běžné: Tedy svěří dítě do péče jednoho z rodičů a upraví výživné – zpětně od narození dítěte.
Pokud by otec svým jednáním v budoucnu vážně ohrožoval vývoj dítěte, je možné se následně obrátit na soud se žalobou na omezení či dokonce zákaz styku, ale to opravdu jen v závažných případech. Ve hře je pak i zbavení rodičovské odpovědnosti.

– Pokud jste v době porodu formálně vdaná, přestože otcem dítěte není manžel, pak v ochranné lhůtě 300 dnů bude do rodného listu zapsán váš manžel.

Narozením dítěte v ochranné lhůtě se rozumí jeho porod matkou v době do uplynutí 300-tého dne po:
o 1. zániku manželství (rozvodem nebo smrtí manžela) – nejčastější
o 2. jeho prohlášení za neplatné
o 3. tom, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného.

– Nenastane-li ani jedna z předešlých dvou variant, ani tak nemusí navždy kolonka „otec“ zůstat v rodném listě prázdná – dítě může získat adoptivního otce i po mnoha letech. Tedy pokud se matka vdá, její manžel může podat návrh na osvojení dítěte manželky, a tak by byl zapsán do rodného listu se všemi právy a povinnostmi rodiče, tedy na shodné úrovni, jako by byl biologickým otcem.

A co dělat v případě, že vy jste PRO, ale PROTI zápisu do rodného listu je samotný otec? Pokud otce nepřimějete k tomu, aby s vámi šel na matriční úřad podepsat Souhlasné prohlášení, pak k přijetí jeho zodpovědnosti za zplození dítěte můžete i vy dosáhnout pomocí žaloby o určení otcovství. Jak ji podat a jaký bude v tomto případě postup, čtěte v samostatném článku „Určení otcovství“ zde.

Popření otcovství
POZOR! Velmi často se objevuje nápad, že se otec, který je zapsán do rodného listu, chce zpětně „zříci otcovství“. Něco takového opravdu neexistuje, náš právní řád to neumožňuje. Je to logické, protože něco takového, aby se rodič zbavil svých povinností k dítěti, které zplodil, není v zájmu dítěte. Podání žaloby na popření otcovství je – na rozdíl od žaloby na určení otcovství – omezeno lhůtou.

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady