Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je spolu s pohřebným jedinou dávkou státní sociální podpory, která se poskytuje rodičům bez ohledu na příjem. Jde o dávku opakovanou, vyplácenou Úřadem práce měsíčně. Máte na ni nárok nejdéle do 4 let věku dítěte (v případě zdravotně postiženého dítěte až do 7 let), které je nejmladší  rodině. Respektive pobíráte je v této době do vyčerpání celkové sumy 220 000 korun, která je stanovena paušálně pro všechny. Pouze v případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně, tedy vícerčata (dvojčata, trojčata a podobně), má rodič nárok na 1,5násobek této částky, tedy 330 000 korun.

Rychlost čerpání rodičovského „kreditu“

Přestože výše příjmu není pro nárok podstatná, tak je ale podstatná pro stanovení výše měsíčního rodičovského příspěvku, tedy rychlosti vyčerpání celé sumy 220 000 korun. Pro možnost výběru měsíční výše je rozhodující takzvaný denní vyměřovací základ, podle kterého se stanovila peněžitá pomoc v mateřství (PPM) nebo nemocenská v souvislosti s porodem. To se týká i osoby, která dítě neporodila, ale převzala dítě do péče. Ovšem kromě pěstounů na přechodnou dobu. Od roku 2018 platí v důsledku novely zákona o sociální podpoře některé změny, které se týkají právě volby měsíční výše rodičovského příspěvku. Hlavní novinkou je rychlejší čerpání rodičovské.

Zatímco dosud bylo možné čerpat maximálně 11 500 korun měsíčně, tak podle nové legislativy rodiny s vyššími příjmy mohou čerpat přibližně 32 000 korun a celkovou částku rodičovského příspěvku 220 000 si můžou vyčerpat rychleji, než tomu bylo dosud (nejkratší varianta je 6 měsíců). Přesně řečeno toto se týká jen těch, u nichž lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu v částce, která je vyšší než 7600 Kč. Zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout těchto 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší. (U vícerčat se opět uplatní 1,5 násobek uvedených částek, tedy nejvýše 1,5násobku 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.)

Pro ty, kterým není možné stanovit denní vyměřovací základ (například nezaměstnané, OSVČ neplatící si nemocenskou nebo studentky) platí, že si mohou nově zvolit čerpání rodičovské až do 7 600 měsíčně a zkrátit si dobu čerpání na 3 roky. Je to sice mnohem menší možnost volby, ale oproti loňskému roku, kdy si čerpání matky krátit nemohly vůbec, je to zlepšení. Znamená to, že opravdu všichni rodiče nyní mohou čerpat dávku až ve výši 7 600 korun měsíčně, tedy i ti, kdo před rokem 2018 pobírali rodičovský příspěvek bez možnosti volby výše dávky (do 9 měsíců věku dítěte ve výši 7 600 korun a následně ve výši 3 800 korun měsíčně) – po 1. lednu 2018 mohli i oni požádat o zvýšení měsíční výše rodičovského příspěvku až na 7 600 korun.

Co je osobní celodenní péče o dítě?

Zákon o státní sociální podpoře hovoří o tom, že pro nárok na rodičovský příspěvek musí být splněna podmínka osobní celodenní a řádné péče, a to po celý kalendářní měsíc. Podmínka celodenní péče se zmiňuje zejména kvůli tomu, že rodič může při pobírání rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností (zaměstnáním nebo podnikáním), ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. Z důvodu celodenní péče ze strany matky zákon zmiňuje také omezení týkající se návštěvy jeslí nebo mateřské školy: Dítě mladší 2 let, jehož matka pobírá rodičovský příspěvek, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku maximálně 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do těchto zařízení nijak omezena. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě, které je zdravotně postižené, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu maximálně 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu maximálně 4 hodiny denně.

Matka OSVČ a rodičovský příspěvek:

Shrňme , jak je to tedy u matek, které jsou nebo byly před porodem osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Ty si doposud nemohly vybírat rychlejší čerpání rodičovského příspěvku. Od roku 2018 došlo alespoň k malé změně: mohou si vybrat i čerpání na kratší dobu, ale maximálně na 3 roky, kratší čerpání možné není. Pokud jste si neplatili nemocenské pojištění, které je dobrovolné, pak můžete uvažovat v těchto mantinelech:      Rodičovský příspěvek můžete vybrat nejrychleji za 29 měsíců, měsíční částka bude 7 600 korun, z toho na poslední měsíc zbude 7 200 korun. Rodičovský příspěvek můžete pobírat nejdéle 43 měsíců, měsíční částka bude 5 116 korun. Shodně to budou mít i matky studentky, matky v důchodu, osoby bez příjmů (matky v domácnosti), nebo pokud jste pracovali na dohodu a zaměstnavatel za vás nemusel platit nemocenské pojištění.

Pokud jste si nemocenské pojištění v požadované délce platili, pak můžete čerpat i rychleji, záleží na měsíční výši nemocenského pojištění: pokud jste platili 115 Kč (to je nejmenší možná částka), pak můžete čerpat nejrychleji za 29 měsíců, měsíční částka bude 7 600 korun, z toho na poslední měsíc zbude 7 200 korun. Takže to je stejná možnost, jako byste si nemocenské pojištění vůbec neplatili. Pokud jste platili od 260 Kč, můžete čerpat o 1 měsíc rychleji: za 28 měsíců, měsíční částka bude 7 913 korun, z toho na poslední měsíc zbude 6 349 korun. Znatelnější „zrychlení“ je až například při částkách pojištění placených ve výši například 400 korun. Rodičovský příspěvek můžete vybrat nejrychleji za 19 měsíců, měsíční částka bude 12 174 korun, z toho na poslední měsíc zbude 868 korun. Pro nejrychlejší čerpání – za 6 měsíců – byste si v rozhodné době musely hradit měsíční nemocenské pojištění ve výši 1 205 korun měsíčně.

To jsou údaje pro péči o 1 dítě. Pokud máte dvojčata, použijte kalkulačku, kterou najdete zde: https://www.penize.cz/kalkulacky/rodicovsky-prispevek#rodicovska-2018

Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit, nejdříve však po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců po sobě jdoucích, po které byl rodičovský příspěvek vyplácen. Volbu výše rodičovského příspěvku nelze provést zpětně. Změna se provádí na základě písemné žádosti u pobočky Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje. Pozor: S rodičovským příspěvkem na nového potomka zaniká nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě, a to i tehdy, že nebyla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku. POZOR: Neplnění povinné školní docházky dítěte, za něž je rodiči pravomocně uložena sankce za neplnění povinností souvisejících s řádným plněním povinné školní docházky, má za důsledek postih v podobě snížení výplaty rodičovského příspěvkuPokud se teprve na miminko chystáte a chcete vědět, jak to s vámi jako s OSVČ vlastně bude, je dobré si nejprve zjistit, zda budete mít nárok i na „mateřskou“, tedy peněžitou pomoc v mateřství, případně odkdy je nutné si hradit nemocenské pojištění, abyste nárok měla. Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ, pokud jste si platila nemocenské pojištění, použijte kalkulačku zde.

 Souběh s příspěvkem na péči

Pokud pečujete o zdravotně postižené dítě, můžete na něj pobírat rodičovský příspěvek a zároveň příspěvek na péči ? U dětí do čtyř let věku je souběh těchto dávek umožněn.

Nezletilá matka či s omezenou svéprávností

Na rodičovský příspěvek má nárok i nezletilá matka (není nutné čekat na rozhodnutí soudu ve věci přiznání rodičovské odpovědnosti). Žádost o rodičovský příspěvek může uplatnit sama, je-li starší 16 let, jinak ji musí podat její zákonný zástupce. Rodičovský příspěvek lze přiznat i matce, u které soud rozhodl o omezení svéprávnosti v oblasti výkonu rodičovské odpovědnosti, pokud soud rozhodl o zachování výkonu povinnosti a práva péče o dítě.

Potřebné formuláře:
–       Žádost o rodičovský příspěvek – tiskopis platný od 1. 1. 2018
(VZOR vyplněného formuláře žádosti o rodičovský příspěvek)
–       Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku
–       Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku – Potvrzení slouží jako příloha k žádosti o rodičovský příspěvek, pokud máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem. Podívejte se na VZOR vyplnění formuláře 
–       Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku
–       Pro hlášení změn: Volba výše rodičovského příspěvku

Příspěvek se vyplácí za měsíc zpětně, tedy například v únoru dostáváte částku za leden. Rodičovský příspěvek tedy není nijak závislý na čerpání rodičovské dovolené, jak ji chápe Zákoník práce. Rodičovská dovolená jako uvolnění ze zaměstnání na dobu péče o dítě je maximálně na 3 roky. To s sebou pochopitelně nese jistá úskalí.

Souběh rodičovského příspěvku a peněžité pomoci v mateřství
Jak je to s pobíráním rodičovského příspěvku, pokud vám vznikne i nárok na peněžitou pomoc v mateřství? Můžete pobírat rodičovský příspěvek, ale pouze tehdy, pokud je vyšší. (Úřad práce nevyplatí rodičovský příspěvek celý, ale pouze doplatí rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a vyplácenou peněžitou pomocí v mateřství.) Pokud již pobíráte rodičovský příspěvek a vznikne vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství (při narození dalšího dítěte do rodiny), nezapomeňte na svou povinnost tuto změnu vždy ihned (nejpozději do 8 dnů) ohlásit příslušnému úřadu práce, zabráníte tak vzniku zbytečného přeplatku. Přeplatek je však v těchto případech možné započíst. Nic hrozného se tedy nestane.

 

 

Kontakt

Ředitelka: Dana Pavlousková
Telefon: +420 702 019 159
E-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

Výdej eshop a kanceláře

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
Číslo účtu: 578344002/5500

Firemní údaje

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65

Copyright Klub svobodných matek z.s. 2018
Naše podmínky a zásady