Pravidla pro uplatnění daňového zvýhodnění na děti, neboli slevy na dani na dítě:

– Slevu na dani je možné uplatnit na každé vyživované dítě, žijící s rodičem ve společně hospodařící domácnosti.
– Z pohledu zákona je za vyživované dítě pokládáno nezletilé dítě nebo dítě zletilé, které se připravuje studiem na budoucí povolání, maximálně do jeho 26 let věku.
– Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů, resp. poplatníků žijící ve společně hospodařící domácnosti.
– Pokud daňové zvýhodnění uplatňuje matka dítěte, nemůže tak učinit otec. Správně by měly účetní vyžadovat předložení čestného prohlášení druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje.
– Při uplatnění daňového zvýhodnění je nutné doručit kopii rodného listu, resp. potvrzení o studiu dítěte.
– V případě více zaměstnavatelů může poplatník uplatnit daňovou slevu pouze u jednoho zaměstnavatele.
– V případě rozvedených rodičů uplatňuje daňové zvýhodnění ten rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče.
– V případě střídavé péče je možné střídání uplatnění daňového zvýhodnění na děti mezi rodiči, a to na základě sepsání písemné dohody.
– Slevu na dani lze uplatnit na dítě vlastní, osvojené nebo v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče v případě, je dodržená podmínka společné domácnosti.
– Výše daňového zvýhodnění je pro první dítě 15 204 korun, pro druhé dítě 19 404 korun a pro třetí a každé další dítě 24 204 korun ročně.